RFF Viken-forprosjekt

BioGran - Mikroorganismer for bærekraftig biologisk bekjemping av sopp på granplanter

Om prosjektet

Norske skogplanteskoler produserer mer enn 40 millioner planter, hovedsakelig gran, for å sikre foryngelse på
skogarealer, som settes ut i naturen hvert år, og i 2020 brukte norske skogeiere 235 millioner kroner til innkjøp og
planting av nye skogplanter.


Småplanter produseres fra frø i veksthus og utendørs på planteskolene før de som 1-2
år gamle plantes ut på hogstflater. Småplantene er sårbare for soppangrep som kan gi store skader på skudd, grener
og røtter og i verste fall føre til at plantene dør. I norske skogplanteskoler kan det være opp til 25 % svinn fra såing til
salgsklare planter, som følge av soppsykdommer forårsaket av arter i slekter som Botrytis, Sirococcus, Gremmeniella
og Rhizoctonia. Enkelte år kan svinnet være så høyt som 60 %.


Det finnes i dag få godkjente soppmidler (fungicider) for bruk i skogplanteskoler og ingen godkjente soppmidler for bruk på skogsfrø. I tillegg har fungicidresistens blitt et økende problem. Agribiotix AS ønsker å tilby en innovativ og bærekraftig biokontroll-løsning for å bekjempe soppsykdommer på granplanter i skogplanteskolene. Dette vil redusere svinn og økonomiske tap og minimere
negative effekter på miljøet. I dette kvalifiseringsprosjektet vil vi finne ut om stedegne bakterier fra norsk landbruk
og jordbruk har egenskaper som gjør dem egnet til biokontroll av soppsykdommer i norske skogplanteskoler. Vi har
tidligere isolert bakterier med lovende egenskaper både fra jord og planter.


Dersom de stedegne bakteriene har de ønskede egenskapene in vitro og i små veksthusforsøk in vivo vil vi søke om midler til å utvikle innovasjonen videre i et hovedprosjekt. Der vil vi utvikle prototyper av formuleringer og sammenligne deres effekt på sykdom og
plantevekst med eksisterende kjemiske løsninger innendørs og utendørs i planteskolene og utendørs i plantefelt.

Eksperimenter med vår prototype bakteriebehandling viser at:


  • 94,9 % av ubehandlede kontrollplanter dør etter infeksjon med gråskimmel.
  • Bare 10,9-13,8 % av plantene behandlet med våre prototypeformler dør etter infeksjon

Våre biokontroll-bakterier (venstre) viser god aktivitet mot Sirococcus sammenlignet med kontroll-platen (høyre)